Home > 5 neges bwysig

5 neges bwysig

Mae’r coronafeirws wedi rhoi pawb dan straen, yn arbennig y rhai ohonom sy’n byw gyda dementia. Awgrymiadau syml sydd gennym yma, os ydych chi neu gyfaill neu aelod o’ch teulu yn byw gyda dementia ar hyn o bryd. Gobeithio y byddant yn gwneud pethau’n haws.

Cadwch yn iach a diogel

Cadwch bob amser dri cham (dau fetr / chwe throedfedd) oddi wrth bawb heblaw pobl rydych yn byw gyda nhw, a golchwch eich dwylo’n rheolaidd. Os cewch beswch neu dymheredd uchel, 38°C neu uwch, neu os dechreuwch fynd yn fyr eich gwynt, ffoniwch 111. Gofynnwch am gymorth a’i dderbyn – ond dim ond gan bobl rydych yn eu hadnabod ac yn ymddiried ynddynt, neu rywun sydd wedi cofrestru fel gwirfoddolwr.

Mwy o awgrymiadau

Cadwch mewn cysylltiad

Mae llawer o ffyrdd y gallwch gadw mewn cysylltiad â’ch cyfeillion a’ch teulu, trwy alwadau ffôn, llythyrau neu alwadau fideo ar-lein. Gallwch hefyd deimlo’n fwy agos at y bobl sy’n bwysig i chi trwy feddwl amdanynt ac edrych ar ffotograffau ohonynt.

Mwy o awgrymiadau

Making a to do list

Daliwch i fod â threfn a phwrpas

Gwnewch restr o dasgau ac o weithgareddau pleserus a lluniwch drefn ddifyr ar gyfer eich diwrnod. Daliwch ati i wneud y pethau arferol o ddydd i ddydd fel ymolchi, gwisgo, bwyta, glanhau, garddio a gwylio a gwrando ar eich hoff raglenni ar y teledu a’r radio.

Mwy o awgrymiadau

Cadwch yn heini

Gwnewch bethau rydych yn eu mwynhau er mwyn cadw’n heini. Ewch allan bob dydd i gael ymarfer corff os gallwch, neu gwnewch ymarferion
syml yn y tŷ – ymestyn, efallai – os na allwch fynd allan.

Mwy o awgrymiadau

Thumbs up

Cadwch yn bositif

Mae’n amser rhwystredig, ond ceisiwch fod yn amyneddgar a meddylgar a chefnogi eich gilydd. Bydd rhai dyddiau’n well na’i gilydd, ond os ydych yn teimlo’n bryderus gallwch ddefnyddio technegau ymlacio neu ffonio llinell gymorth fel un Cymdeithas Alzheimer.

Mwy o awgrymiadau