Home > 5 neges bwysig > Cadwch mewn cysylltiad

Cadwch mewn cysylltiad

Cartoon of man on telephone

Er nad ydym yn gallu cwrdd â ffrindiau wyneb yn wyneb ar hyn o bryd, mae dal yn bosib inni gadw mewn cysylltiad dros y ffôn neu drwy’r post. Os oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd, mae llawer o ffyrdd eraill hefyd y gallwch gadw mewn cysylltiad.
Gall defnyddio calendr fod o gymorth er mwyn cofio pethau pwysig – fel pryd rydych yn bwriadu cysylltu â rhywun, oriau siopa arbennig, neu pryd mae nwyddau am gael eu dosbarthu i’r tŷ.

Dros y ffôn

 • Gwnewch restr o bobl i’w ffonio a chynlluniwch pryd i ffonio pob un ohonynt.
 • Yn aml iawn mae’n bosib gosod y ffôn i ddeialu’n awtomatig y rhifau hynny rydych yn eu ffonio’n aml – gallech gael rhywun i’ch helpu i osod hyn ar eich ffôn.
 • Os gallwch chi, defnyddiwch wasanaeth galwadau fideo fel Skype i gysylltu â theulu a ffrindiau.
 • Mae digon o bobl y gallwch eu ffonio i gael cefnogaeth neu gyngor, fel llinell gymorth Dementia Connect Cymdeithas Alzheimer.

Drwy’r post

 • Ysgrifennwch lythyrau neu gardiau at eich anwyliaid a gofynnwch i rywun eu postio drosoch.
 • Os byddwch yn derbyn llythyrau neu barseli eich hun, cofiwch olchi eich dwylo ar ôl gafael ynddyn nhw neu eu hagor.

Ar-lein

 • Mae anfon e-bost at ffrindiau yn un ffordd hawdd o gadw mewn cysylltiad ac o rannu lluniau a fideos.
 • 
Os gallwch fynd ar-lein, mae grwpiau trafod ar-lein y gallwch ymuno â nhw. Mae miloedd i ddewis o’u plith, fel ‘Talking Point’ Cymdeithas Alzheimer neu grwpiau ar gyfer pobl sy’n rhannu’r un hobi neu ddiddordeb.
 • Gan fod cynifer o bobl yn aros gartref yn awr, mae mwy o gyfle nag erioed i gysylltu ar-lein. Efallai y gall eich teulu neu gyfeillion eich helpu i siarad â nhw trwy ddefnyddio un o’r gwasanaethau mwyaf poblogaidd fel WhatsApp neu Skype

Drwy feddwl am ein gilydd

 • Mae treulio amser yn meddwl am bobl sy’n bwysig yn eich bywyd yn gallu gwneud i chi deimlo’n agos atyn nhw unrhyw bryd rydych chi eisiau.
 • Gallech edrych drwy albymau lluniau, neu wneud llyfr stori bywyd gyda ffotograffau a thestun ysgrifenedig.
 • Ceisiwch feddwl am amserau da yn eich bywyd – er enghraifft, cofio gwyliau hapus a gawsoch – yna gwneud ac anfon cerdyn post fel petaech chi yno yn awr.
 • Dechreuwch ddyddiadur i fynegi eich meddyliau a’ch teimladau – ar bapur neu ar y cyfrifiadur..

Ffyrdd o gysylltu â mwy o bobl

 • Mae’n bosib y gallwch siarad â phobl drwy eich ffenestr, o ddrws y tŷ, neu ar draws yr ardd. Cyn belled â’u bod nhw dros ddau fetr oddi wrthych, does dim angen poeni.
 • Efallai yr hoffech gysylltu â phobl nad ydych wedi clywed ganddynt ers tro.
 • Ceisiwch wneud arddangosfa o bethau siriol yn eich ffenestr flaen neu yn yr ardd flaen.
 • Mae llawer o bobl yn rhoi llun enfys yn eu ffenestr fel symbol o obaith. Gallech dynnu llun enfys neu argraffu un neu dorri un allan.